Chợ phiên Tây Bắc trên Tây NguyênChợ phiên Tây Bắc trên Tây NguyênVào Tây Nguyên lập nghiệp, đồng bào Mông di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn duy trì tập quán mở...